Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Zinsibility 

1.           Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gedaan en gesloten door Zinsibility.

 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten gedaan aan en gesloten met dezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze samenhangen met reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten. Indien en voor zover algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever in strijd zijn met deze algemene voorwaarden blijven de voorwaarden van de opdrachtgever buiten toepassing.

2.           Offertes

Alle offertes en aanbiedingen van Zinsibility zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt uitsluitend schriftelijk tot stand middels ondertekening door beide partijen of middels een akkoord via email.

Alle offertes van Zinsibility zijn geldig tot een maand na verzending door Zinsibility. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 3.           Prijs en prijsaanpassing

De opdrachtgever is ter zake van de door Zinsibility verrichte werkzaamheden een honorarium verschuldigd voor de tijd welke Janneke Petersen Nobbe of iemand anders die vanuit Zinsibility ten behoeve van de opdrachtgever werkzaam is. De hoogte van het honorarium is aangegeven in de door Zinsibility gemaakte offerte. Het honorarium is uitgedrukt in een bedrag per uur, per dagdeel of een bedrag per opdracht.

Onder een dagdeel wordt verstaan een halve dag. Onder een halve dag wordt verstaan een ochtend dan wel een middag of een avond of een gedeelte daarvan met inbegrip van de reistijd. Overschrijding van het in de offerte begrote aantal dagdelen of overige kosten met ten hoogste 10 % van die begrote mandagen of kosten zal, zonder voorafgaand overleg, aan de opdrachtgever worden gedeclareerd.

Overschrijding van de begrote dagdelen of kosten met meer dan 10% van de begrote dagen of kosten zal alleen dan tot declaratie leiden, indien daartoe, middels overleg met de opdrachtgever, akkoord is bereikt. Van voornoemde overschrijding wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld.

4.            De uitvoering van de overeenkomst

Door Zinsibility wordt een heldere bijdrage en samenwerking beoogd. Uitgangspunten voor de uitvoering van de opdrachten worden hier beschreven.

Zinsibility is bij het uitvoeren van haar werkzaamheden onafhankelijk met betrekking tot de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht. Zij verricht haar werkzaamheden binnen de randvoorwaarden zoals de opdrachtgever deze verstrekt bij het verlenen van de opdracht.

Zinsibility houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang, zowel ten aanzien van de inhoud als van het proces.

Zinsibility houdt rekening met de aanwijzingen en wensen van de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor zover deze aanwijzingen en wensen naar de mening van Zinsibility het gewenste resultaat van de opdracht niet nadelig beïnvloeden.

Zinsibility zal ten aanzien van de bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter beschikking komende informatie handelen met de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Zij zal geheimhouding betrachten met betrekking tot die informatie waarvan het vertrouwelijk karakter aannemelijk is.

Zinsibility heeft het recht zich bij de uitvoering van een opdracht door derden te laten bijstaan of een gedeelte van de opdracht door derden te laten uitvoeren. 

Zinsibility zal naar beste vermogen trachten het met de opdracht beoogde resultaat te bereiken; het bereiken van dat resultaat kan echter niet worden gegarandeerd.

De opdracht geldt als een samenwerkingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en Zinsibility. Zinsibility is verantwoordelijk voor een professionele procesbegeleiding, de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoudelijke keuzes.

Zinsibility is nimmer aansprakelijk voor alle directe en indirecte kosten en schaden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Zinsibility en de opdrachtgever.

Onder opdracht wordt ook verstaan het verzorgen van programma’s, cursussen, trainingen en persoonlijke coaching. Onder opdrachtgever wordt ook verstaan de natuurlijke of rechtspersoon welke ten behoeve van zichzelf of van anderen gebruik maakt van de programma-, cursus-, trainings- of coachingsactiviteiten van Zinsibility.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor het uitvoeren van de opdracht Zinsibility de beschikking krijgt over voldoende faciliteiten en over voldoende ondersteuning door medewerkers van de opdrachtgever. Ten aanzien van programma’s, cursussen, trainingen en persoonlijke coaching zal gebruik gemaakt worden van de faciliteiten welke door Zinsibility daartoe worden aangewezen. De kosten van deze faciliteiten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Daarnaast zorgt de opdrachtgever voor voldoende beschikbare tijd voor management en medewerkers om de activiteiten uit te kunnen voeren. De opdrachtgever stelt tevens schriftelijk materiaal aan Zinsibility beschikbaar dat nodig is om de opdracht passend te kunnen uitvoeren.

Indien Zinsibility de overeengekomen opdracht niet kan uitvoeren doordat de opdrachtgever de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de opdrachtgever in verzuim en heeft Zinsibility recht op vergoeding van de door haar geleden schade.

De door Zinsibility ten behoeve van de opdracht ontwikkelde materialen, methodieken, instrumenten etc. blijven eigendom van Zinsibility en mogen slechts met schriftelijke toestemming van Zinsibility gebruikt worden door de opdrachtgever of anderen. Zinsibility behoudt zich alle rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom van deze zaken voor. 

 5.           Opzegging

Opzegging van de opdracht is ten alle tijden mogelijk indien zowel de opdrachtgever als Zinsibility daarmee schriftelijk instemmen.

Voorts is eenzijdige opzegging door hetzij de opdrachtgever, hetzij Zinsibility alleen mogelijk indien zich feiten of omstandigheden voordoen welke aan de oorspronkelijke bereikte overeenkomst niet corrigeerbare afbreuk doen of indien de uitvoering van de opdracht wordt bemoeilijkt door veranderde omstandigheden welke niet aan Zinsibility te wijten zijn.

In geval van eenzijdige, gehele of gedeeltelijke opzegging is de opdrachtgever ten alle tijden gehouden tot het vergoeden aan Zinsibility van de tot dan bestede tijd, vermeerderd met de door Zinsibility voor de opdrachtgever gereserveerde capaciteit over een periode van maximaal zestig kalenderdagen.

Inschrijvingen voor cursussen, trainingen, bijeenkomsten in het kader van persoonlijke coaching en workshops (studiedagen, werkconferenties) kunnen zonder kosten worden ingetrokken tot vier weken vóór de eerste dag. Daarna gelden de volgende annuleringsvoorwaarden, tenzij anders is overeengekomen:

* Tot drie weken voor de eerste dag, 50 % van de kosten

* Vanaf drie weken voor de eerste dag, 100 % van de kosten. 

6.           Overmacht

Indien en voor zover Zinsibility haar verplichtingen uit de overeenkomst niet geheel of niet tijdig kan nakomen door overmacht, is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, danwel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten.

Onder overmacht wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie (waaronder begrepen ziekte) in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Zinsibility of in de onderneming van een derde van wie Zinsibility goederen of diensten betrekt.

Van een geval van overmacht wordt door Zinsibility ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, aan de opdrachtgever mededeling gedaan.

7.           Betaling

Zinsibility declareert telkens na het verstrijken van een kalendermaand voor de in de verstreken maand door Zinsibility bestede tijd en gemaakte kosten of een van tevoren overeengekomen vastgesteld bedrag per termijn.

Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, door middel van storting op een door Zinsibility aangewezen bank- of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, danwel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is zij van rechtswege in verzuim en heeft Zinsibility, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij een rente van twee procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke Zinsibility toekomen.

Alle kosten ontstaan ten gevolge van een gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van een vordering op de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien en voor zover de opdrachtgever met betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surseance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen Zinsibility van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

Zinsibility behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.

8.           Verwerking Persoonsgegevens

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Zinsibility persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (Zinsibility Privacy Statement).

Zinsibility zal tevens passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

9.           Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen Zinsibility en de opdrachtgever is steeds het Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen Zinsibility en de opdrachtgever en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig te worden gemaakt bij en berecht door de arrondissementsrechtbank te Haarlem in Nederland.

Zinsibility

Drs. Janneke Petersen Nobbe, Teamcoaching, Organisatieadvies, Individuele Coaching.

William Boothstraat 4 

6562 ZK Groesbeek 

Tel.: 06 – 47005292

Turn on JavaScript!